De officiële website van
SV Zevenhoven

Notulen jaarvergadering 2014

Judith opent de vergadering en heet een ieder welkom.Er wordt door de bestuursleden een korte samenvatting gegeven over het afgelopen seizoen en de belangrijkste speerpunten voor het aankomende seizoen.
De penningmeester deelt de aanwezige leden mee dat de contributie verhoogd zal worden. Alle aanwezige leden stemmen hiermee in.

Kascommissie:
De kascommissie heeft akkoord gegeven aan de financiën. A. Bosman is aftreden en nieuw is gekozen R. Domburg.

Bestuursverkiezing:
Piroska de Boer is aftredend niet volgens rooster en niet herkiesbaar. Judith zal de portefeuille van de dames op haar nemen. Patrick Eijs zal buiten het bestuur alle dingen voor de dames en de veteranen op zich nemen en dit kort sluiten met Judith.
Ruud Bos is aftredend en niet herkiesbaar. Ruud zal samen met Dolf van Leeuwen vanaf september 2015 de technische zaken van de selectie gaan doen. Echter zal Robert het aanspreekpunt binnen het bestuur hiervoor zijn.
Aan het einde van de vergadering heeft Judith Ruud met een mooi woordje bedankt.

Nabeschouwing:
De club maakt zich grote zorgen over de terugloop van het aantal leden.
Ook over het aantal vrijwilligers binnen de vereniging. Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die iets binnen de club willen betekenen bijv. het vinden van leiders/trainers, mensen die op zaterdagmiddag bestuursdienst willen draaien mensen voor de bouwcommissie. Hopelijk zijn er mensen te vinden die hier graag iets mee willen doen of die op een andere manier zich binnen de club hard willen maken, meld je aan bij een van de mensen binnen het bestuur. Na Kerst zal er ook een enquête naar de leden komen hierover.

Namens het bestuur,

Brigitte vd Bos,
secretaris.