De officiële website van
SV Zevenhoven

Privacyverklaring

Club

SV Zevenhoven hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. SV Zevenhoven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
  zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
  Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen
  wijzen en deze respecteren.

SV Zevenhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekken persoonsgegevens

Wij verstrekken geen persoonsgegevens.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Behoudens de gegevens die van belang zijn vanwege historische gronden bewaart SV Zevenhoven persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Beeldmateriaal opgenomen op sportcomplex van SV Zevenhoven

Op het sportcomplex van SV Zevenhoven is het mogelijk dat u als bezoeker wordt gefilmd of gefotografeerd. SV Zevenhoven behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie op de website en/of social media te gebruiken.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van een door jouw gegeven toestemming,
dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan direct
contact met ons op. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. Je hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem
dan contact met ons op!

Contactgegevens

SV Zevenhoven
Stationsweg 23
2435 AN Zevenhoven
info@svzevenhoven.nl